Domov pro osoby se zdravotním postižením
příspěvková organizace

Výběrové řízení na pracovní pozici zdravotnický asistent, všeobecná sestra v DOZP Horní Bříza

Ředitel DOZP Horní Bříza vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:
Zdravotnický asistent, všeobecná sestra

Místo výkonu práce:  Horní Bříza
Druh práce:  zdravotnický asistent, všeobecná sestra
Pracovní poměr :  doba určitá
Nástup: ihned

Požadavky kladené na uchazeče o uvedenou pozici:

 • střední nebo vyšší odborné vzdělání v oboru
 • organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
 • samostatnost, pečlivost
 • flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost
 • uživatelská znalost programů MS OFFICE
 • ochota dále se vzdělávat

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče, telefonické nebo e-mailové spojení
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče
 • datum možného nástupu uchazeče

Součástí písemné přihlášky bude:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

Platová třída odpovídající druhu práce:    8-10

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením
U Vrbky 486
330 12  Horní Bříza